Chương trình tư vấn

QUẢN LÝ KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

Nội dung 1: Quản lý kinh doanh và Phương pháp lập kê hoạch hiệu quả

Nội dung 2: Thiết lập mục tiêu kinh doanh và lựa chọn cách làm tốt nhất

Nội dung  3: Triển khai công việc cho bản thân và với nhân viên hiệu quả

Nội dung 4: Quy trình giám sát kinh doanh đạt hiệu quả cao

Nội dung 5: Đàm phán, ký kêt hợp đồng với đối tác phân phối và khách hàng lớn

Nội dung 6: Xây dựng bộ phận kinh doanh hiệu quả

Nội dung 7: Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp

Nội dung 8: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ kinh doanh

Nội dung 9: Đánh giá hiệu qủa đội ngũ nhân viên

Nội dung 10: Lãnh đạo đội ngũ, đặt ra mục tiêu, tầm nhìn mới