Chương trình tư vấn

QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI CHUYÊN NGHIỆP

Nội dung 1. Chiến lược kinh doanh & chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp (Bạn đã có chiến lược chưa )

Nội dung 2. Mô hình kinh doanh và chiến lược tiếp cận thị trường (Công thức tạo ra trị thường)

Nội dung 3. Nâng cao hiệu quả kênh tiép cận thị trường hiện tại (Đánh gía và giải pháp)

Nội dung 4. Chiến lược giữ chân thị trường hiện tại – khách hàng hiện hữu (Thị trường hiện tại của bạn)

Nội dung 5. Xây dựng kênh tiép cận thị trường mới – tiếp cận khách hàng mới (Thị trường tương lai của bạn)

Nội dung 6. Kênh truyền thống: quản lý và phát triển (Cánh tay nối dài của bạn)

Nội dung 7. Kênh hiện đại của doanh nghiệp: xây dựng và cải tiến (Kênh của bạn thời 4.0)

Nội dung 8. Quản lý hàng hoá trong chiến lược tiếp cận thị trường (Logsitics của bạn và kênh)

Nội dung 9. Quản lý dòng tiền – công nợ trong kênh (Cash flow của bạn và kênh )

Nội dung 10. Sự thay đổi & điều chỉnh chiến lược tiếp cận thị trường (Dẫn dắt hay chấp nhận)