Chương trình đào tạo:
Quản lý kênh phân phối hiệu quả – 3 ngày
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Flamingo Đại Lải Resort

Ngày 1: Chiến lược kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường và nâng tầm kênh phân phối hiện tại của doanh nghiệp: (đánh giá và giải pháp)

  1. Chiến lược kinh doanh – chiến lược cạnh tranh trong thị trường

  2. Chiến lược tiếp cận thị trường – chiến lược kênh phân phối

  3. Ba vai trò kênh phân phối với chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả

  4. Tám chức năng của kênh phân phối phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp

  5. Đánh giá kênh phân phối hiện tại và giải pháp   

Flamingo Đại Lải Resort

Ngày 2: Xây dựng và quản lý hệ thống kênh phân phối mới của doanh nghiệp: (Chiến lược và kế hoạch hành động)

  1.  Bốn bước thiết kế kênh phân phối mới

  2. Sáu kỹ năng đánh giá đối tác phân phối

  3. Lựa chọn thành viên phân phối

  4. Bảy mô hình kênh phân phối doanh nghiệp có thể lựa chọn: truyền thống và hiện đại

  5. . Thay đổi kênh phân phối – Tái cấu trúc kênh và chiến lược đại dương xanh

Flamingo Đại Lải Resort

Ngày 3: Quản lý các thành viên kênh phân phối hàng tháng – quý – năm:(Mục tiêu tăng khách hàng & tăng doanh số)

1.Đào tạo đội ngũ thành viên kênh phân phối

2. Tạo động lực làm việc đối với các thành viên kênh phân phối

3. Quản lý và giải quết xung đột giữa các thành viên kênh phân phối

4. Quản lý dòng tiền, công nợ hiệu quả trong kênh

5. Quy trình giải quyết vấn đề trong kênh phân phối

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI