Chương trình đào tạo:
Quản lý cửa hàng bán lẻ hiệu quả – 3 ngày
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Flamingo Đại Lải Resort

Ngày 1: Quản lý cửa hàng bán lẻ hiệu quả – Chiến lược và Kế hoạch hành động

 1. 4 cấp độ quản trị cửa hàng bán lẻ – Mô hình Kaplan & Kotler

 2. 6 yếu tố tác động hiệu quả kinh doanh cửa hàng bán lẻ – Mô hình Levy

 3. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả giao dịch: đánh giá và giải pháp

 4. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hàng hóa: đánh giá và giải pháp

 5. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả không gian: đánh giá và giải pháp

 6. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả nhân viên: đánh giá và giải pháp

Flamingo Đại Lải Resort

Ngày 2: Quản lý khách hàng bán lẻ hiệu quả – Chiến lược và Kế hoạch hành động

 1. Hành vi mua của người tiêu dùng

 2. Nhu cầu và mong muốn của khách hàng

 3. Mô hình hành vi ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng tại cửa hàng bán lẻ

 4. Phương pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong cửa hàng bán lẻ – SERVQUAL

 5. Mô hình về sự hài lòng khách hàng – Mô hình Parasuraman

 6. Trải nghiệm khách hàng – Bản đồ trải nghiệm khách hàng trong cửa hàng

Flamingo Đại Lải Resort

Ngày 3: Quản lý nhân viên bán lẻ hiệu quả – Chiến lược và Kế hoạch hành động

 1. Tuyển dụng nhân viên bán lẻ – Công thức phỏng vấn STAR

 2. Đào tạo nhân viên bán lẻ _ Công thức EDAC

 3. Tạo động lực làm việc cho nhân viên bán lẻ. _ Công thức Maslow

 4. Quản lý nhân viên bán lẻ theo quy trình

 5. Quản lý nhân viên bán lẻ theo mục tiêu đặt ra

 6. Lãnh đạo đội ngũ nhân viên bán lẻ – Theo mô hình 5 cấp độ Maxcell

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI