Chương trình đào tạo:
Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp – 10 buổi
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Flamingo Đại Lải Resort

Buổi 1: Quản lý kinh doanh và Phương pháp lập kê hoạch hiệu quả

Buổi 2: Thiết lập mục tiêu kinh doanh và lựa chọn cách làm tốt nhất

Buổi 3: Triển khai công việc cho bản thân và với nhân viên hiệu quả

Buổi 4: Quy trình giám sát kinh doanh đạt hiệu quả cao

Buổi 5: Đàm phán, ký kêt hợp đồng với đối tác phân phối và khách hàng lớn

Flamingo Đại Lải Resort

Buổi 6: Xây dựng bộ phận kinh doanh hiệu quả

Buổi 7: Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp

Buổi 8: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ kinh doanh

Buổi 9: Đánh giá hiệu qủa đội ngũ nhân viên

Buổi 10: Lãnh đạo đội ngũ, đặt ra mục tiêu, tầm nhìn mới

Flamingo Đại Lải Resort

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI