Chương trình đào tạo:
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Flamingo Đại Lải Resort

Bài 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng & 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp

1. Tư duy bán hàng hiện đại và tư duy bán hàng truyền thống
2. Năng lực nhân viên bán hàng chuyên nghiệp theo tư duy hiện đại
3. 6 cấp độ chốt đơn hàng trong bán hàng

Flamingo Đại Lải Resort

Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và quy trình giúp khách hàng mua

1. Thấu hiểu khách hàng – 5 giai đoạn trong hành vi mua của khách hàng
2. Quy trình bán hàng truyền thống – Mô hình GUESS
3. Quy trình bán hàng hiện đại – quy trình giúp khách hàng mua

Flamingo Đại Lải Resort

Bài 3: Mô hình tiếp cận khách hàng mới & Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu khách hàng

1. Mô hình tiếp cận khách hàng mới
2. Mô hình làm bạn với khách hàng – làm bạn bất ai
3. Ba phương pháp xác định nhu cầu khách hàng

Flamingo Đại Lải Resort

Bài 4: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

1. Phương pháp thuyết phục khách hàng để chốt hợp đồng
2. Công thức thuyết phục khách hàng FABE – thuyết phục bằng giải pháp
3. Thuyết phục từng điều khoản trong hợp đồng & xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Flamingo Đại Lải Resort

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI