Chương trình đào tạo:
Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Flamingo Đại Lải Resort

Bài 1:Năng lực người đàm phán và lập kế hoạch trước khi đàm phán

1. 5 đặc tính khi đàm phán với khách hàng

2. 3 năng lực cần có để để đàm phán được với khách hàng

3. 5 công cụ lập kế hoạch trước khi đàm phán với khách hàng

Flamingo Đại Lải Resort

Bài 2: Quy trình đàm phán trong kinh doanh hiệu quả

Bước 1: Chuẩn bị trước đàm phán

Bước 2: Bắt đầu đàm phán

Bước 3: Thương lượng trực diện

Bước 4: Kết thúc thành công

Bước 5: Theo dõi hoàn tất

Flamingo Đại Lải Resort

Bài 3: Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trực diện với khách hàng

1. Mô hình tiếp cận khách hàng mới
2. Mô hình làm bạn với khách hàng – làm bạn bất ai
3. Ba phương pháp xác định nhu cầu khách hàng

Flamingo Đại Lải Resort

Bài 4: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

1. Phương pháp thuyết phục khách hàng để chốt hợp đồng
2. Công thức thuyết phục khách hàng FABE – thuyết phục bằng giải pháp
3. Thuyết phục từng điều khoản trong hợp đồng & xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Flamingo Đại Lải Resort

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI