Chương trình đào tạo:
Giám đốc chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp -10 buổi
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Flamingo Đại Lải Resort

Buổi 1: Nhà quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ thành công ( Bạn là ai – bạn đi về đâu)

Buổi 2: Duy trì một cửa hàng hay phát triển chuỗi cửa hàng (Tư duy chiến lược của bạn)

Buổi 3: 6 yếu tố quyết định doanh số cửa hàng bán lẻ ( Cửa hàng của bạn là gì )

Buổi 4: Điều hành chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng ngày ( Bạn điều hành như thé nào)

Buổi 5: Gia tăng khách hàng mới dành cho chuỗi cửa hàng ( Bạn ngồi đợi hay chủ động)

Flamingo Đại Lải Resort

Buổi 6: Gia tăng số lượng bill và giá trị bill của khách hàng (Nhân viên của bạn làm gì )

Buổi 7: Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cửa hàng bán lẻ (Cửa hàng bạn có khác biệt )

Buổi 8: Bản đồ trải nghiệm khách hàng và gia tăng khách hàng trung thành (Bạn có hiểu trải nghiệm của khách hàng)

Buổi 9: Xây dựng đội ngũ nhân viên bán lẻ (Tuyển có kinh nghiệm hay tự đào tạo)

Buổi 10: Phát triển đội ngũ quản lý chuỗi cửa hàng (Bạn đối mặt với sự thay đổi)

Flamingo Đại Lải Resort

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI