Chương trình đào tạo:
Giám đốc kênh phân phối chuyên nghiệp- 10 buổi
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Flamingo Đại Lải Resort

Buổi 1: Chiến lược kinh doanh & chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp (Bạn đã có chiến lược chưa )

Buổi 2: Mô hình kinh doanh và chiến lược tiếp cận thị trường (Công thức tạo ra trị thường)

Buổi 3: Nâng cao hiệu quả kênh tiép cận thị trường hiện tại (Đánh gía và giải pháp)

Buổi 4: Chiến lược giữ chân thị trường hiện tại – khách hàng hiện hữu (Thị trường hiện tại của bạn)

Buổi  5: Xây dựng kênh tiép cận thị trường mới – tiếp cận khách hàng mới (Thị trường tương lai của bạn)

Flamingo Đại Lải Resort

Buổi 6: Kênh truyền thống: quản lý và phát triển (Cánh tay nối dài của bạn)

Buổi 7: Kênh hiện đại của doanh nghiệp: xây dựng và cải tiến (Kênh của bạn thời 4.0)

Buổi 8: Quản lý hàng hoá trong chiến lược tiếp cận thị trường (Logsitics của bạn và kênh)

Buổi 9: Quản lý dòng tiền – công nợ trong kênh (Cash flow của bạn và kênh )

Buổi 10: Sự thay đổi & điều chỉnh chiến lược tiếp cận thị trường (Dẫn dắt hay chấp nhận)

Flamingo Đại Lải Resort

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI